מועדי ההרשמה

למועדי ההרשמה לחץ כאן

ההרשמה לבצלאל מתבצעת באמצעות טופס הרשמה מקוון. קיימת אפשרות להירשם לתכנית אחת או לשתי תכניות. בטופס המקוון יש למלא פרטים אישיים, סטטוס השכלתך  האקדמית ולבחור את התכנית המבוקשת. בנוסף, יהיה עלייך לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי (ויזה/ישראכרט/אמריקן אקספרס).

הרשמה לשתי התמחויות באותה תכנית מתבצעת בקישור לרישום לתכנית אחת. במקרה זה יש לדרג עדיפויות.

לאחר סיום ביצוע ההרשמה המקוונת יש לשלוח את מסמכי ההרשמה כמפורט בהמשך למזכירות האקדמית בבצלאל, הרֿהצופים, ת.ד. 24046, ירושלים, מיקוד 91240. את המסמכים יש לשלוח כך שיתקבלו בבצלאל עד למועד סיום ההרשמה. מומלץ לשלוח את המסמכים בדואר רשום. מועמדים המבקשים להרשם לשתי תכניות נדרשים להעביר את מסמכי ההרשמה בכמות כפולה.

להלן רשימת מסמכי ההרשמה הנדרשים לפתיחת תיק מועמד לתואר שני:

1. שתי תמונות דרכון
2. צילום תעודת הזהות
3. תעודת בוגר תואר ראשון: העתק חתום בחתימת “נאמן למקור” על ידי גורם מוסמך (המזכירות האקדמית בבצלאל, ביה”ס, משרד החינוך, עו”ד או נוטריון). תעודה שאינה בשפה העברית תתורגם על ידי נוטריון לעברית או לאנגלית. כמו כן יתבקש המועמד להמציא אישור ממשרד החינוך כי התעודה שבידיו שוות ערך לתואר ראשון. הליך הבקשה לשקילות אורך 6 -9 חודשים. את התהליך יש לבצע ישירות מול משרד החינוך. למידע נוסף.
4. גיליון ציונים מקורי, חתום ע”י המוסד האקדמי בו למד המועמד.
5. תיק עבודות (נידרש עבור הרשמה לתוכנית התואר השני בעיצוב תעשייתי, תקשורת חזותית ולתוכנית התואר השני באמנויות)
6. הצהרת כוונות המפרטת את שאיפותיו ומטרותיו של המועמד, את מניעיו ללימודים בתוכנית התואר השני ואת ציפיותיו לגביה (בתכנית לתקשורת חזותית יש להגיש הצעת מתווה כללי לפרויקט מרכזי –לפרטים)
7. קורות חיים – המדגישים השכלה אקדמית וניסיון מקצועי
8. (חתימה על הצהרת מועמד (למועמדי תכנית התואר השני בתקשורת חזותית בלבד

חשוב! פתיחת תיק המועמד תתבצע רק לאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים. מועמד אשר ביצע הרשמה מקוונת ולא שלח את המסמכים הנדרשים, לא יוכל להמשיך בתהליך בחינות הכניסה. במקרה כזה לא יוחזר למועמד התשלום בעבור ההרשמה ובחינות הכניסה. מועמד אשר שלח את כלל המסמכים הנדרשים בתקופת ההרשמה, ולא קיבל אישור הרשמה תוך שבוע מיום משלוחם, יפנה אל המזכירות האקדמית בטלפון 02-5893313.

מועמדים שאין באפשרותם לבצע רישום באינטרנט מוזמנים לפנות למזכירות האקדמית בטלפון 02-5893313/347 ולהזמין ערכת הרשמה הכוללת טופס הרשמה ושובר תשלום בדואר או להירשם ללימודים בבצלאל ישירות במזכירות האקדמית בבצלאל הרֿהצופים, ירושלים, בניין סוויג קומה 7.

במהלך תקופת ההרשמה תקיים המזכירות קבלת קהל בין השעות 9:00-15:30

דמי הרשמה ובחינות כניסה:

דמי הרשמה

דמי ההרשמה לבצלאל: 330 ש”ח.
בוגרי בצלאל משלוש השנים האחרונות זכאים להנחה בגובה 50% מדמי ההרשמה בלבד (165 ש”ח). למימוש הזכאות יש לבצע את התשלום המלא בזמן הרישום המקוון ולשלוח טופס בדיקת זכאות להנחה יחד עם מסמכי הרישום כמפורט מעלה.

דמי בחינות כניסה

דמי בחינות כניסה: 370 ש”ח.
דמי בחינות כניסה לתוכנית נוספת: 200 ש”ח

(דמי הרשמה ובחינות כניסה לתכנית אחת: 700 ₪
דמי הרשמה ובחינות כניסה לשתי תכניות: 900 ש”ח)

* לנרשמים ללימודים בימים הפתוחים תינתן הנחה של 200 ₪ בדמי ההרשמה.

אופן התשלום

בכדי לסיים את תהליך ההרשמה המקוונת באתר בצלאל יש לשלם את דמי ההרשמה והבחינות באמצעות כרטיס אשראי. מועמד שנרשם באמצעות ערכת ההרשמה יכול לשלם בדואר באמצעות שובר תשלום המצורף לערכה. יש לשלוח את השובר (חתום בידי בנק הדואר) בצירוף טופס ההרשמה והמסמכים הנדרשים למזכירות האקדמית שבבצלאל. לא יידונו בקשות אשר לא יצורף אליהן שובר תשלום עבור ההרשמה.

דמי ההרשמה ובחינות הכניסה טובים להצגת מועמדות פעם אחת בלבד.

ביטול הרשמה
מועמדים שנרשמו ומבקשים לבטל את הרשמתם, מתבקשים למלא  טופס ביטול הרשמה  ולשולחו למזכירות האקדמית. אין דמי ההרשמה ובחינות הכניסה מועברים משנה לשנה ואין הם מוחזרים גם במקרה והמועמד לא נבחן, לא התקבל ללימודים או ביטל הרשמתו. מועמד אשר יבטל את הרשמתו לפני מועד סיום ההרשמה יקבל החזר בעבור דמי הבחינות בלבד.

חידוש הרשמה

חידוש הרשמה בעקבות ביטולה יכול להיעשות בכתב בלבד בפניה אל המזכירות האקדמית. הבקשה לחידוש ההרשמה תטופל כאילו נרשם המועמד ביום החידוש ותידון על פי כללי הקבלה שיהיו תקפים באותו יום ובהתאם למספר המקומות בתוכנית בה מבקש המועמד ללמוד.

אישור הרשמה וזימון לבחינות

אישור הרשמה יישלח למייל האישי לאחר קבלת טופס ההרשמה והמסמכים הנדרשים כמפורט. זימונים לבחינות הכניסה ותרגילי בית במחלקות הרלוונטיות יישלחו למייל האישי עם סיום מועד ההרשמה. זימונים אלה אינם באים להחליף את אחריות המועמד לברר את מועדי הבחינות ואת מיקומן המפורסמים באתר זה.

הודעה על מעבר שלב בבחינות הכניסה

בתכניות התואר השני בעיצוב תעשייתי ואמנויות יתקיימו שני שלבים לבחינות הכניסה. מועמדים שיעברו בהצלחה את השלב הראשון יזומנו לשלב השני. הודעה על מעבר שלב תימסר למועמד באמצעות המייל האישי.

הודעה על תוצאות סופיות בבחינות הכניסה

בתום תהליך בחינות הכניסה ישלחו למועמדים הודעות קבלה ללימודים, דחייה או המתנה. התשובות למועמדים נמסרות בכתב בלבד. לא תינתנה תשובות טלפוניות. למועמד שיתקבל ללימודים תשלח הודעה בצירוף טפסי הרשמה ללימודים והודעה על סדרי תשלום שכר הלימוד. המועמד יסדיר את שכר הלימוד כפי שיידרש ויחזיר לאקדמיה את כל הטפסים הנדרשים תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה על הקבלה, על מנת להבטיח את מקומו. קבלת מועמד שלא יעמוד בתנאים אלו – תבוטל, לא תשלח התראה לפני הביטול ומקומו יימסר למועמד מרשימת ההמתנה. על המועמדים שהתקבלו לשתי תוכניות לבחור את התוכנית בה הם מעוניינים ולשלוח מכתב המודיע על בחירתם יחד עם יתר טפסי מימוש הקבלה.

ערעור על תוצאות בחינות הכניסה

תוצאות בחינות הכניסה הינן סופיות ואין אפשרות לערער עליהן. מועמד שמילא אחר כל התנאים הדרושים לקבלתו וסבור שהמטפלים בבקשתו טעו או שגו בטיפול בעניינו מבחינה מנהלית בלבד, רשאי להגיש קבילה בכתב למזכירות האקדמית בבצלאל.

ידיעת שפות בתכניות התואר השני

ידיעת השפה העברית – הלימודים באקדמיה מתנהלים בשפה העברית. מועמדים ללא תעודת בגרות או תעודת בוגר ישראלית יידרשו, כחלק מתנאי הקבלה לאקדמיה, להבחן בעברית ולהוכיח רמת ידיעה המאפשרת את לימודיהם המעשיים והעיוניים. מקרים מיוחדים ידונו בוועדות הוראה בתכנית.

ידיעת השפה האנגלית – כחלק מתנאי הקבלה לאקדמיה חייבים המועמדים להציג רמת פטור באנגלית. מועמד ללא תואר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל או מארץ דוברת אנגלית, יידרש להוכיח רמה מקבילה או לעבור מבחן אמי”ר עד לסוף שנה ראשונה.

למידע על תהליך הקבלה לתכנית התואר השני בעיצוב אורבני
למידע על תהליך הקבלה לתכנית התואר השני באמנויות
למידע על תהליך הקבלה לתכנית התואר השני במדיניות וביקורת של האמנויות
למידע על תהליך הקבלה לתכנית התואר השני בעיצוב תעשייתי
למידע על תהליך הקבלה לתכנית התואר השני בתקשורת חזותית
טופס הרשמה - לחץ כאן