שכר הלימוד

סטודנטים לתואר ראשון שהינם חיילים משוחררים זכאים לשכר לימוד חינם בשנתם הראשונה ללימודים בהתאם לתנאי הזכאות בחוק “קליטת חיילים משוחררים”. ניתן למצוא מידע באשר לזכאים ותנאי הזכאות באתר היחידה להכוונת חיילים משוחרריםהסבר על תהליך קבלת המענק לזכאים ואופן התשלום יינתן למתקבלים עם סיום תהליך בחינות הכניסה.

שכר הלימוד בבצלאל נקבע ע”י המועצה להשכלה גבוהה והוא זהה לזה הקיים באוניברסיטאות.
שכר הלימוד המלא בשנת הלימודים תש”פ במונחי מדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2019 הינו 13,863 ₪.

גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ”א, כפוף להחלטות הממשלה וייקבע ויפורסם במהלך חודש ספטמבר 2018.

בהתאם להחלטת הממשלה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל לסטודנטים לתואר ראשון הופחת במהלך שנים תש”ס – תשע”ט. בשנת תש”פ גובה שכר הלימוד לתואר הראשון עמד על סך 10,259 ₪ (לאחר הפחתה). על פי הנחיות הוועדה לתכנון ותקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה אנו מבקשים לציין שבמידה והאקדמיה לא תקבל מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה בשנת הלימודים תש”פ יהיה על הסטודנטים לשלם את מלוא שכר הלימוד ללא הפחתה. שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום. על סטודנטים בתכניות התואר השני לא תחול ההפחתה הנ”ל

סטודנט עולה חדש וסטודנט בסטאטוס של תושב ארעי (ו/או אשרה) יכול לקבל סיוע ממנהל הסטודנטים בתשלום שכר לימוד, מלגת קיום ומעונות. בדבר פרטים יש לפנות ישירות למשרד מנהל הסטודנטים, רחוב הלל 6 ירושלים, טלפון: 02-6214555 (או באמצעות שליח מחלקת העלייה בחו”ל).

סטודנטים אזרחי חו”ל וכן סטודנטים ישראליים המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין עובדים למעבידים, או במסגרת של מימון מוסדי, ממשלתי או ציבורי אחר, ישלמו שכר לימוד גבוה ב- 25% משכר הלימוד המלא (תוספת זו אינה חלה על מקבלי הפיקדון הצבאי וסטודנטים הממומנים ע”י משרד הקליטה).
סטודנטים בתוכניות התואר השני וסטודנטים המפצלים את לימודיהם, ישלמו שכר לימוד בהתאם לנקודות הזכות אליהן ירשמו בפועל.

בנוסף לשכר הלימוד נדרשים כלל הסטודנטים באקדמיה לשלם בעבור שירותים נוספים כמפורט להלן:

א. הוצאות הכרוכות בשימוש בחומרים וכלי עבודה במעבדות ובסדנאות: סכום החיוב נע בין 300 ₪ ל- 1000 ₪ בהתאם למחלקה בה לומד הסטודנט. מעבר לחיוב זה, הסטודנטים רוכשים באופן עצמאי חומרים להם יזדקקו במהלך לימודיהם.
בחלק מהקורסים הבין מחלקתיים כגון: סדנאות הדפס, קורסי צילום וכד’, יתבצע חיוב בעבור שימוש בחומרים ובסדנאות. גובה החיוב יתפרסם בתחילת שנת הלימודים.
ב. דמי אבטחה
ג. דמי חבר לאיגוד הסטודנטים
ד. תשלום בעבור קורסי אנגלית הנלמדים בבצלאל (במידת הצורך).

טופס הרשמה - לחץ כאן