בנוסף למידע המפורט בעמוד זה בדבר תהליך הקבלה למחלקה, יש לקרוא בעיון על תהליך ההרשמה המופיע בדף מידע כללי

וועדות הקבלה יתקיימו במהלך חודש ספטמבר על פי זימון אישי. זימון אישי יישלח לנרשמים בתחילת ספטמבר

שלב א’: ערכת הרשמה ותיק עבודות

על כל מועמד/ת הנרשם/ת לתכנית לתואר שני להגיש עד למועד סיום ההרשמה ערכת הרשמה כמפורט בידיעון זה. המועמד/ת י/תבחר את תחום הידע אותו הוא/היא מבקש/ת ללמוד בטופס ההרשמה באתר זה.

השלב הראשון כולל בחינה של תיקי עבודות, קורות חיים, גיליון ציונים והצהרת כוונות של המועמדים ללא נוכחותם. מועמדים שיעברו את שלב המיון הראשון יזומנו לראיון קבלה המהווה שלב מיון שני.

בהצהרת הכוונות יפרט/תפרט המועמד/ת את כוונותיו/ה, שאיפותיו/ה ומטרותיו/ה המקצועיות והאקדמיות ובכלל זה תחום או תחומי עניין אפשריים אותם ת/ירצה המועמד/ת לפתח במהלך לימודיו/ה במסגרת הפרוייקט המרכזי. על הצהרת הכוונות להיות באורך שלא יעלה על 250 – 200 מילים לכל היותר.

תיק העבודות צריך לשקף את עבודתו/ה המקצועית של המועמד/ת. הרכב העבודות ועיצוב אופן הגשתן יצביע על הישגיו/ה הבולטים, כישוריו/ה, ניסיונו/ה ויכולותיו/ה המקצועיות של המועמד/ת. את תיק העבודות ניתן להגיש על התקן נייד (Disk on key), CD, בפורמט מודפס או באתר אינטרנט. עם סיום תהליך המיון יוחזר תיק העבודות למועמד/ת.

שלב ב’: ראיון קבלה

ראיון הקבלה יתקיים על פי זימון אישי. לראיון הקבלה יזומנו מועמדים/ות אשר עברו בהצלחה את שלב המיון הראשון. הזימונים ישלחו במייל עם סיום ההרשמה.

במהלך ראיון הקבלה ת/יתבקש המועמד/ת להציג את תיק העבודות שלו/ה ולפרט את מטרותיו/ה ושאיפותיו/ה המקצועיות ובכלל זה הצעתו/ה למתווה הפרויקט המרכזי. על כל מועמד/ת להביא עמו/ה לראיונות הקבלה תעודה מזהה (תעודת זהות, תעודת עולה, דרכון), ואת הזימון לראיון הקבלה.

טופס הרשמה - לחץ כאן