בנוסף למידע המפורט בעמוד זה בדבר תהליך הקבלה למחלקה, יש לקרוא בעיון על תהליך ההרשמה המופיע בדף מידע כללי

שלב א’: ערכת הרשמה ותיק עבודות

על כל מועמד/ת הנרשם/ת לתכנית לתואר שני להגיש עד למועד סיום ההרשמה ערכת הרשמה כמפורט בידיעון זה. המועמד/ת י/תבחר את תחום הידע אותו הוא/היא מבקש/ת ללמוד בטופס ההרשמה באתר זה.

השלב הראשון כולל בחינה של תיקי עבודות, קורות חיים, גיליון ציונים והצהרת כוונות של המועמדים ללא נוכחותם (יתקיים ב 17.9.18). מועמדים שיעברו את שלב המיון הראשון יזומנו לראיון קבלה המהווה שלב מיון שני.

בהצהרת הכוונות יפרט/תפרט המועמד/ת את כוונותיו/ה, שאיפותיו/ה ומטרותיו/ה המקצועיות והאקדמיות ובכלל זה תחום או תחומי עניין אפשריים אותם ת/ירצה המועמד/ת לפתח במהלך לימודיו/ה במסגרת הפרוייקט המרכזי. על הצהרת הכוונות להיות באורך שלא יעלה על 250 – 200 מילים לכל היותר.

תיק העבודות צריך לשקף את עבודתו/ה המקצועית של המועמד/ת. הרכב העבודות ועיצוב אופן הגשתן יצביע על הישגיו/ה הבולטים, כישוריו/ה, ניסיונו/ה ויכולותיו/ה המקצועיות של המועמד/ת. את תיק העבודות ניתן להגיש על התקן נייד (Disk on key), CD, בפורמט מודפס או באתר אינטרנט. עם סיום תהליך המיון יוחזר תיק העבודות למועמד/ת.

שלב ב’: ראיון קבלה

ראיון הקבלה יתקיים על פי זימון אישי בתאריך 20.9.18. לראיון הקבלה יזומנו מועמדים/ות אשר עברו בהצלחה את שלב המיון הראשון. הזימונים ישלחו במייל עם סיום ההרשמה.

במהלך ראיון הקבלה ת/יתבקש המועמד/ת להציג את תיק העבודות שלו/ה ולפרט את מטרותיו/ה ושאיפותיו/ה המקצועיות ובכלל זה הצעתו/ה למתווה הפרויקט המרכזי. על כל מועמד/ת להביא עמו/ה לראיונות הקבלה תעודה מזהה (תעודת זהות, תעודת עולה, דרכון), ואת הזימון לראיון הקבלה.

טופס הרשמה - לחץ כאן