התכנית מתמקדת בנושאים העומדים על סדר היום הציבורי הן ברמה התיאורטית והן ברמה היישומית, תוך התייחסות רב-תחומית ואינטגרטיבית בין עבודת הסטודיו לבין המחקר והלימודים התיאורטיים. תוקפו האקדמי של הסטודיו מושתת על מחקר עירוני-יישומי, כמו גם על ניתוח ופרשנות של הדיון העיוני בקורסים ובסמינרים. התכנית בוחנת את מצבן הערכי של סוגיות פוליטיות, חברתיות וכלכליות ומלימוד שכבות אורבניות מגוונות בתוך הערים. בין היתר נדונות שאלות אתיות של ניצול משאבי קרקע, שמירת המשאבים לדורות הבאים, התחדשות עירונית, ציפוף ושיקום, שימור אורבני ומורשת, שטחים פתוחים, תבניות חדשניות בארגון העיר, שינויים במאפייני המע”ר ועוד.

התוכנית מבוססת על שתי חטיבות לימוד ודיון עיקריות:

חטיבה 1: לימודי עיצוב

מטרתה הראשית של חטיבה זו הנה לפעול באופן אינטגרטיבי ולהפגיש בין הידע המתודולוגי והתיאורטי לבין הפעולה התכנונית. במסגרת קורסי החובה בלימודי העיצוב עוסקים הסטודנטים בעיצוב ובתכנון של סוגיות אורבניות, מתוך הבנה שלצד הממד המקצועי של העשייה מתקיים שיח תיאורטי משמעותי הנובע מתוך עשייה זו. הלימודים בקורסים אלו עוסקים בנושאים שעל סדר היום הציבורי ומתמקדים בבחינת היבטים של פיתוח, שימור, הסתגלות, התחדשות ומרכיבים נוספים של העיר והיישוב הלא-עירוני. תוצאת העבודה בסטודיו הינה פרוייקט תכנוני בעיצוב עירוני– הארכיטקטורה של העיר– המתמודד עם הסוגיות שהועלו. כל הקורסים בחטיבה זו הינם חובה.

כל קורס סטודיו/פרויקט גמר נלמד בהיקף של 3 ש”ש ומקנה לסטודנט 6 נ”ז.

חטיבה 2: תיאוריה והיסטוריה של העיר

קורסי החובה בתיאוריה והיסטוריה של העיר נבחרו מתוך הרצון לדון בעיר כתופעה היסטורית תרבותית, חברתית וכלכלית ובפרדיגמות התכנוניות שהיו נהוגות במאתיים השנים האחרונות. חטיבה זו מהווה תשתית אינטלקטואלית לסטודנטים ופורשת בפניהם תיאוריות בתחום כמו גם פרספקטיבה היסטורית אודות העיר והתפתחותה. אלו משמשים מצע אקדמי לדיון בתכנית.  במסגרת זו על הסטודנטים להשתתף בסדרת הרצאות האורח של התכנית באופן סדיר כחלק מתכנית הלימודים.

קורסי חובה מתודולוגיים:
אל לימודי הסטודיו מצורפים מקצועות התמך של תשתית עירונית, כלכלה עירונית, G.I.S ומערכות מיחשוב תלת- ממדיות ותיאוריות ומודלים בארגון העיר כנושאים המזינים את עבודת הסטודיו באופן שוטף. אנו רואים בקורסים המתודולוגיים אמצעי חשוב להעמקת הידע ולמתן כלים עכשויים לעוסקים בתכנון ולפיכך נדבך מהותי בהתפתחות הסטודנטים בתכנית.

סמינרי בחירה:
קורסי הסמינר מאפשרים התעמקות בנושאים ספציפיים המהווים חלק מן הפן העיוני של הלימוד המעשי בסטודיו. לצורך כך בחרנו נושאים אשר אנו סבורים כי יש להם ערך מוסף משמעותי להשכלתו של המעצב האורבני. כל הסמינרים מחייבים כתיבת עבודה סמינריונית ברמה מתקדמת בהיקף אקדמי מלא ובכלל זה סקירה ביבליוגרפית ועבודת ביניים (רפרט). נושאי הסמינרים נבחרים בקפידה על מנת לפרוש בפני הסטודנטים את תחומי המחקר העירוני העכשווי תוך התייחסות בין-תחומית ומגוונת.

קורסי בחירה:
קורסי הבחירה בתכנית נבחרים על פי תרומתם הפוטנציאלית להרחבת הידע של הסטודנטים. אנו מקפידים שקורסים אלו יושתתו על תחומי ידע מגוונים ממדעי הרוח והחברה ויהוו מסגרת משלימה ללימוד בתכנית.

מבנה התכנית:

חטיבה 1; לימודי עיצוב:
סטודיו ופרויקט גמר = 24 נ”ז
– Impact & Implementation תשתיות בעיצוב אורבני = 4 נ”ז

חטיבה 2; תיאוריה והיסטוריה של העיר:
לימודים עיוניים = 6 נ”ז
סמינרים = 12 נ”ז

סה”כ 46 נ”ז

בסיום התוכנית יוענק תואר מוסמך בעיצוב אורבני M.Urb.Des.

פיצול לימודים יהיה אפשרי במקרים חריגים, בהמלצת ועדת הקבלה ובאישור ועדת הוראה המחלקתית.

תקופת הלימודים

משך הלימודים, כולל פרויקט גמר או עבודת גמר, הינו ארבעה סמסטרים. הקורסים מתקיימים בירושלים בבית הנסן, רח’ גדליהו אלון 14, ירושלים. הלימודים מתקיימים יומיים בשבוע, ביום רביעי וביום שישי.

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים, ימי הלימוד והמיקום
תכנית סופית תתפרסם בשנתון תש”פ המתפרסם בחודשי הקיץ 2019

טופס הרשמה - לחץ כאן