מועמד שאינו אדריכל /אדריכל נוף שיעבור בהצלחה את בחינות הכניסה יידרש בתכנית השלמות לפני תחילת הלימודים במסגרת האקדמית. במקרים מיוחדים, ניתן במקביל ללימודי ההשלמה, להירשם למספר קורסים עיוניים מהתכנית האקדמית בתיאום ובאישור.

היקף והרכב תכנית ההשלמות בשנת הלימודים תש”פ (מבנה תכנית ההשלמות לתשפ”א  יתפרסם למתקבלים):

קורסים סמסטריאלים
סטודיו מבוא, 6 נ”ז, מועד: סמסטר קיץ, שבועיים ראשונים של ספטמבר, 8 שעות ביום.
אוטוקד,1 נ”ז

קורסים שנתיים (סמסטר א’ + ב’)
רישום, 2 נ”ז
אדריכלות מודרנית ותכנון במאה ה-20, 2 נ”ז

סה”כ בתכנית השלמות: 11 נ”ז.

חלק מהקורסים יתקיימו במחלקה לארכיטקטורה, רחוב בצלאל 1, ירושלים.
**ייתכנו שינויים בהיקף ובהרכב תכנית ההשלמות לשנת הלימודים תשפ”א.
***התשלום בעבור קורסי ההשלמה יהיה בהתאם למספר הנ”ז ובנוסף לשכר הלימוד של התכנית האקדמית.

השלמת הקורסים מהווה תנאי להמשך לימודים בתכנית. בקשת פטור מחלק מהקורסים על סמך לימודים קודמים ממוסדות להשכלה גבוהה מוכרים, ידונו בוועדת הקבלה לגופו של עניין.

טופס הרשמה - לחץ כאן