מרכיבי התכנית
כל משתתף בתכנית נתפס כציר ייחודי סביבו נעים המרכיבים המנחים של התכנית: עבודת סטודיו עצמאית, הנחיה אישית, ביקורת סטודיו קבוצתית, תערוכות, לימודים עיוניים, מפגש עם אמנים ומרצים אורחים, תערוכת גמר ועבודה כתובה. התכנית בנויה סביב שלד בסיסי קבוע של מסגרות אקדמיות וסגל הוראה, אך שואפת לגמישות מרבית בהתאם לדינמיקה של הקבוצה כולה ולצרכיו האישיים של כל משתתף.

תקופת הלימודים
משך הלימודים בתכנית: שתי שנות לימוד.
הלימודים מתקיימים בימי ראשון וחמישי בירושלים ובתל אביב

בנוסף יתקיימו אירועים מיוחדים כגון: ביקורים ומפגשים בתערוכות, השתתפות בימי עיון, סדנאות והרצאות; לא בהכרח בימים ראשון או רביעי.

היקף הלימודים
הדרישות הלימודיות כוללות 60 נ”ז, השתתפות במפגשי מרצים אורחים ופרויקט גמר המהווה 20% מהציון הסופי של התואר.

לימודים מעשיים

עבודת סטודיו עצמאית
העבודה בסטודיו היא מסגרת ההתייחסות הבסיסית של התכנית, ציר מרכזי של מטלות התואר, וחלק בלתי נפרד מהן. התלמידים לתואר שני נתפסים כבעלי מוטיבציה ויכולת לפתח מהלך עצמאי של מחקר יצירתי אישי בסטודיו, כאשר היצירה האמנותית היא המרכז לדיון ביקורתי, לפעילות בתכנית ולדיאלוג של הסטודנט עם עמיתיו ועם צוות התכנית. בצלאל מעמידה לרשות כל תלמיד סטודיו; הפעילות האישית בסטודיו משתלבת בפעילות מכלול המסגרות הלימודיות של התכנית ומאפשרת לסטודנט ליצור ולפתח דיאלוג.

הנחיה אישית
רשימת מנחים:
ד”ר דור גז; יעל ברתנא; מיכל הלפמן; ניקולא טרצי; מרל לדרמן יוקלס; שרון יערי; נבט יצחק; פרופ’  יצחק ליבנה; פרופ’ דודו מזח; גיל מרקו שני; משה ניניו; פרופ’ יהודית סספורטס; אלי פטל ; גלעד רטמן

המפגש בין אמן בוגר ומנוסה לבין סטודנט לאמנות הינו פורמט פדגוגי היסטורי על פיו אמן מלמד אמן. ההנחיה האישית מאפשרת תנאים לדו-שיח בין סטודנט-מרצה והתייחסות לעבודותיו של הסטודנט היחיד. למפגש כזה תפקיד חשוב בתהליך גיבוש זהותו האמנותית של הסטודנט. במפגשי ההנחיה יושם דגש על חיזוק המרכיבים המקוריים ופיתוח ההיבט האישי ביצירתו, תתקיים “קריאה” של עבודת הסטודנט במטרה לזהות מהלכים בעבודתו ולמקמה בקונטקסט תרבותי-חברתי רחב ולאפשר למרצה הגשת סיוע והנחייה מתאימים. כל סטודנט יפגש עם מנחים אישיים ומנחים אורחים לסירוגין לאורך השנה.

סמינר סטודיו
סמינר מעשי המתכנס מידי שבוע לדיון בעבודות המשתתפים בהקשר קבוצתי קולקטיבי-חברתי. הסטודנטים פועלים בקבוצות מלווים במנחים מסגל התוכנית. זוהי מסגרת רחבה שמטרתה לפתח ולגוון את אופני ההתייחסות והדיון בתהליכי העבודה האישית בסטודיו. משמע, לחשוב מעבר ומחוץ לסטודיו גרידא; לחשוב מחוץ לקופסא. מה קורה בין האישי למרחב הציבורי-חברתי. במרכז הסמינר דיון ביקורתי שוטף בתהליכי העבודה בסטודיו. הסטודנט מפתח בסמינר יכולות של התנסחות רהוטה ובטחון עצמי בשיחה על עבודותיו ועבודות סטודנטים אחרים. דגש מיוחד מושם על עידוד ובחינת התהליך האישי וההיגיון הפנימי שלו בהקשר הרחב של ההתרחשות האמנותית העכשווית. במהלך הסמינר יתקיימו מסגרות שונות של דיונים, תצוגות אישיות ו/או קבוצתיות ופעולות בחללי העבודה הציבוריים של התוכנית. מפגשי סמינר סטודיו כיתתיים, מאפשרים הבחנה תהליכית בין שנה א’ לשנה ב’ בכל הנוגע לעשייה האמנותית והקשריה התיאורתיים, התרבותיים והחברתיים. הסמינר מבוסס על פיתוח מסגרות חשיבה ותרגומם לעשייה.

סמינר סטודיו א’:
מנחים: שרון יערי, פרופ’ יהודית סספורטס

בסוף שנת הלימודים הראשונה יציג כל סטודנט תערוכה מסכמת של עבודותיו ויתקיים דיון עומק בנוכחות מנחי התכנית והסטודנטים. כמו כן, יתקיים אירוע סטודיו פתוח שיאפשר הצצה לסטודיו ותהליכי העבודה כמו גם מפגש בלתי-אמצעי ושיחה עם קהלים שונים.

סמינר סטודיו ב’:
מנחים: מיכל הלפמן, גלעד רטמן

בשנה השנייה ללימודים יתנהל במסגרת הסמינר דיון שעיקרו גיבוש עבודתו האמנותית של הסטודנט לקראת פרויקט/תערוכת הגמר. עבודתו של הסטודנט תידון בהרחבה במסגרת המפגשים הכיתתיים. דיון זה יתנהל גם בזיקה להקשרים התיאורטיים היותר רחבים של הרעיונות שהאמן מפתח.

פרויקט הגמר
בסוף הסמסטר הראשון של השנה השנייה נערכת הגשת אמצע במעמד ראש המחלקה ופורום מרצים. במסגרת הגשה זו הסטודנט מציג את פרויקט הגמר עליו הוא עובד תוך התייחסות למרכיביו השונים. פרויקט הגמר כולל שלושה חלקים: 1- תצוגה של תערוכה הכוללת עבודות נבחרות. 2- עבודה כתובה המתייחסת לתהליכי עבודה, מקורות השראה והגדרה מושגית של הפרוייקט. 3- שיח אמן שבמסגרתו הסטודנט מנסח את המהלך הרעיוני מול קהל מקצועי בתקופה בה תערוכת הבוגרים עומדת.

סדנאות רב תחומיות
מנחים: ד”ר דור גז, ד”ר ליאת פרידמן

סדנאות אלה מתמקדות בשאלות של יחסי התיאוריה והמעשה האמנותי; בתיאוריות של האמנות הפלסטית ובתחומים המקיפים אותה – כמו ספרות, ארכיטקטורה, קולנוע, פילוסופיה, כלכלה, סוציולוגיה, עיצוב, מחול, מוסיקה וסאונד והקשרי תצוגה – מתוך הדגשת הקשרים שונים של ההווה ביחס לאלה. במסגרת הסדנאות מוזמנים מרצים אורחים באופן שוטף לתוכנית למפגשים ופעילויות הכוללות: הרצאות, מפגשי אמן, פעולות אמנויות ותצוגה. חלק מפעילות זו נעשה בשיתוף פעולה עם מחלקות ותוכניות אקדמיות באקדמיה ומחוצה לה. במסגרת זוף יתקיימו סמינרים ויוזמנו באופן שוטף מרצים אורחים לסדרות של הרצאות מובנות ומפגשי אמן. ההשתתפות בסדנאות מלווה במשימות שיוגדרו עם תחילת כל סמסטר.

מרצים אורחים
במהלך הלימודים ייפגשו הסטודנטים עם אמנים, מבקרים, תיאורטיקנים ואוצרים פעילים מישראל ומחו”ל. במפגשים אלה ייחשפו התלמידים למגוון רחב של נקודות מבט ושפות-שיח בזיקה הדוקה להתנהלותם של שדות הייצור, התצוגה והביקורת של האמנות היום. במסגרת ביקורים אלה יתקיימו סמינרים, הרצאות, סדנאות וביקורי סטודיו. ביקורי הסטודיו מאפשרים מפגש ודיון של כל סטודנט וסטודנט עם האורחים המבקרים בתכנית והמהווים חלק מהמהלך הלימודי של התכנית; בנוסף לאורחים אשר יוזמנו על-ידי התכנית ייעשה מאמץ להיענות ליוזמות של משתתפי התכנית להזמנת אורחים נוספים. התכנית מעודדת ביקורים חוזרים ויצירת קשרים מתמשכים עם צוות של מרצים בינלאומיים ומקומיים.

תערוכות וחללי תצוגה
במהלך הלימודים יציג כל משתתף/סטודנט את עבודותיו מספר פעמים במסגרות שונות של התוכנית. תצוגות שייערך בהן דיון המלווה את עבודת הסטודנט במהלך התכנית, הגשות ותערוכות סוף שנה, וכן תצוגות רלוונטיות לנושאים הנידונים בתכנית. חלק מהדיונים פנימיים וחלק  נחשף לקהל בתערוכות ו/או פלטפורמות. תערוכות יחיד שמחוץ לתוכנית בתקופת הלימודים יתאפשרו רק באישור ועדת ההוראה של התוכנית.

תוכנית הלימודים*

*תוכנית הקורסים המעשיים היא חובה וזהה עבור כלל הסטודנטים בתכנית בהתאמה לשנת הלימוד.

שנה א’
הנחיה אישית                                          2 נ”ז
סמינר סטודיו א’                                      2 נ”ז
סדנה רב-תחומית 1                                  4 נ”ז
סדנה רב-תחומית 2                                  4 נ”ז
סטודיו עצמאי                                         4 נ”ז
___________________________________
סה”כ:                                                 16 נ”ז

שנה ב’
הנחיה אישית                                          2 נ”ז
סמינר סטודיו ב’                                      2 נ”ז
סדנה רב-תחומית 1                                  4 נ”ז
סדנה רב תחומית 2                                   4 נ”ז
סטודיו עצמאי                                         4 נ”ז
___________________________________
סה”כ:                                                 16 נ”ז

פרויקט גמר
פרויקט הגמר (תערוכה), הוא חלק בלתי נפרד מחובות התכנית ומהווה 20% מהציון הסופי של התואר.

לימודים עיוניים
 הלימודים העיוניים כוללים סדנאות, קורסי חובה, קורסי בחירה, סמינרים והרצאות אורח. הלימודים מתקיימים בימי ראשון בבצלאל הר הצופים.

פירוט הקורסים יופיע בשנתון.

לימודים עיוניים
שנה א’
קורס חובה- “קובייה לבנה”                                  4 נ”ז
קורס חובה – אוצרות                                           2 נ”ז
קולוקוויום חובה (אחת לשבועיים)                           2 נ”ז
קורסי בחירה                                                    4 נ”ז
סמינר                                                             4 נ”ז
מושגי יסוד: חובה                                              2 נ”ז
________________________________________
סה”כ                                                            18 נ”ז*

שנה ב’
קורס חובה  – ביקורת אמנות                                2 נ”ז
קולוקוויום חובה (אחת לשבועיים)                         2 נ”ז
קורסי בחירה                                                   4 נ”ז
סמינר                                                            4 נ”ז
מושגי יסוד: חובה                                             2 נ”ז
_________________________________________
סה”כ                                                           14 נ”ז 

בסיום התוכנית יוענק תואר מוסמך .M.F.A

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים, ימי הלימוד והמיקום
תכנית סופית תתפרסם בשנתון תש”פ המתפרסם בחודשי הקיץ 2019

טופס הרשמה - לחץ כאן