תכנית הלימודים

תוכנית הלימודים מתפרשת על פני ארבע שנות לימוד והיא מורכבת משלוש חטיבות אינטגרטיביות מרכזיות הכוללות שעורים טכנולוגיים (practice), חזותיים (display) ועיוניים (theory), כמפורט להלן:

לימודים טכנולוגיים -קורסים מעשיים בתחום הצילום (אנאלוגי ודיגיטלי) והדימוי הנע המתמקדים ברכישת מיומנויות טכניות, למידת טכנולוגיות דיגיטליות חדשות, עריכת וידיאו, עיצוב סאונד, שימוש בפלטפורמות מקוונות ועוד.

לימודים חזותיים – קורסים המתבססים על סדנאות שבמסגרתן הסטודנטים מציגים את עבודותיהם ומתנסים בביקורת. הסדנאות ירחיבו את ממגוון שיטות העבודה בתחום הצילום ויעמיקו את פיתוחן של כישורים אנליטיים בהתאם לנושא הקורס.

לימודים עיוניים – קורסים בהיסטוריה של צילום (תולדות) ובתאוריה של צילום (הגות), בשיתוף עם היחידה להיסטוריה ותאוריה בצלאל.

השנתיים הראשונות מיועדות ללימודי יסוד (קורסי חובה), שבהם מוקנים הכלים הטכניים, המעשיים, התיאורטיים והתוכניים הנוגעים לצילום, מדיה דיגיטלית, מדיה חדשה, וידיאו, ועוד. הלימוד מתבצע באמצעות עבודה מובנית ומונחית, תרגילים ופרויקטים, בשיעורים ובעבודה חופשית של הסטודנט. מסגרת הלימודים המתקדמת של שנים ג’ וד’ מיועדת ללימודי קדם (קורסי בחירה). המערכת נבנית באופן ספציפי על ידי הסטודנט בהתאם לנטיותיו האישיות ובתמיכה ישירה של סגל ההוראה במחלקה. מבנה זה מאפשר לסטודנט לעצב, לגבש, ולמקד את אופי לימודיו באמצעות עשייה ויצירה מקוריים. שנה ד’ מוקדשת ברובה לפרויקט גמר אליו מצורפת עבודה כתובה המשקפת יכולת מחקר עצמאית ומעמיקה בתחום בו בחר הסטודנט. עם השלמת הפרויקט נדרש הסטודנט להציג עבודות נבחרות ממנו בתערוכת סוף השנה.

הלימודים כוללים השתתפות בכל קורסי החובה ובמכסה נתונה של קורסי בחירה המוצגים בתכנית הלימודים. שבוע לימוד כולל כ-30 שעות מגע אקדמיות, נוסף על עבודה עצמית בסדנאות או מחוץ לאקדמיה. בשנים הראשונות נוצרת תשתית שעליה יתבססו הבחירה, המחקר והיצירה האישית בשנים המתקדמות ובתערוכת הגמר האישית שבסיומן.

פירוט השנים:

שנה א’

שנה זו תוקדש לבניית תשתית של השכלה מדיומלית וכללית, לרכישת מיומנויות טכניות יישומיות ולהקניית הרגלי עבודה. יושם דגש על עידוד הדחף והיוזמה האישיים במשמעת עבודה עצמית ובמציאת פתרונות רב-תחומיים ככל האפשר לבעיות ולתרגילים שיובאו בפניו, לפיתוח יכולת האלתור והחשיבה המופשטת ולביסוס שפת התדיינות וביקורת משותפים.

ועדות ייעוץ שנה א’ : לקראת אמצע הסמסטר השני תתקיימנה ועדות ייעוץ לשנה א’ בהשתתפות הסטודנט ומורים המלמדים בשכבה. הסטודנט יציג בפני הוועדה את כל העבודות שהגיש בסדנאות שבהן למד. מטרת הוועדה היא לבחון את היקפה ואיכותה של עבודת הסטודנט ביחס לרמה הנדרשת ולהתריע לגבי המעבר לשנה הבאה. במידת הצורך יתקיים פאנל נוסף לקראת סוף השנה.

שנה ב’

שנה זו תוקדש להעמקת ההבנה, הידע והמיומנות בצילום וכן להרחבת תחומי ההתמודדות במקצועות הצילום, הוידאו והמחשב. הכוונה היא להקנות ידע לסטודנטים ולאפשר להם להתנסות בתחומים שונים.

שבוע הגשות לביקורות מחלקתיות: בשבוע השלישי של חודש יוני, תתקיימנה ההגשות והביקורות של שנה ב’. הסטודנט נדרש להצבת תערוכה שלמה ומגובשת, שאינה חייבת להיות תוצר העבודה בשיעור אחד מסוים. על התערוכה שתוצב יתקיים דיון ותינתן ביקורת בהשתתפות מרצי שנה ב’.

שנה ג’

תכנית הלימודים תעודד בחירה ויוזמות אישיות ותאפשר לסטודנטים התקדמות בתחומים המתאימים לכישוריהם ולהשקפותיהם. בשנה זו תינתן האפשרות לסטודנטים לבנות לעצמם מערכת המורכבת מקורסי החובה והבחירה במחלקה.

הגשות לביקורות מחלקתיות: בשבועיים האחרונים של חודש יוני, תתקיימנה ההגשות והביקורות של שנה ג’. הסטודנט נדרש להצבת תערוכה שלמה ומגובשת. על התערוכה שתוצב יתקיים דיון ותינתן ביקורת בהשתתפות מרצי המחלקה מכל השנים.

סדנאות חובה וקורסי בחירה מחלקתיים: בשנה ג’ נדרשים הסטודנטים בקורס חובה– צילום בין תחומי, 4 נ”ז. יש לבחור קורסי בחירה במחלקה בהיקף של עד 20 נ”ז, או עד 16 נ”ז במחלקה ו- 4 נ”ז במחלקות אחרות באקדמיה.

שנה ד’

שנה ד’ מוקדשת ברובה לפרויקט ועבודת הגמר. במהלך השנה יתאפשר לכל סטודנט לעסוק בתחום ובנושא נבחר, לחקור אותו, להעמיק בו ולגבשו לגוף עבודות קוהרנטי. שנה ד’ מהווה הכנה לקראת ההינתקות ממסגרת הלימודים, והדבר מתבטא בעבודה עצמאית ונטילת אחריות על תהליכי המחקר והעבודה: תכנון, מציאת מקורות, פתרונות, עזרה וייעוץ, הסקת מסקנות וסיכום תהליכי ביצוע, גיבוש האמצעים הצורניים וההבעתיים, לרבות ההיבט התקשורתי של העבודה המוגמרת. כל אלה אמורים לבוא לידי ביטוי בתערוכת הסיום שבה יוצגו עבודות נבחרות מתוך פרויקט הגמר של כל סטודנט.

פרויקט גמר

עבודת הגמר אמורה לתת ביטוי לידע שנרכש בשנות הלימודים במסגרת התואר ולרמת ההישגים האישיים של כל סטודנט. כחלק אינטגרלי מפרויקט הגמר יידרש כל סטודנט להגיש בסוף שנת הלימודים עבודה כתובה. הנחיה לכתיבת העבודה בכל הנוגע להיקף, מבנה, צורה, תכנים וכדומה, תינתן בסדנה שתיוחד לכך.

קורסי המחלקה לתרבות חזותית וחומרית

בנוסף לתוכנית הלימודים המחלקתית נדרשים הסטודנטים לצבור 24 נ”ז במסגרת לימודיהם במחלקה לתרבות חזותית וחומרית. המחלקה לתרבות חזותית וחומרית מעניקה לסטודנטים סביבה אינטלקטואלית מאתגרת לגילוי התרבות החזותית בהקשריה השונים: היסטוריים, סוציולוגיים, אנתרופולוגיים, פילוסופיים, פסיכולוגיים, כלכליים, מגדרים ועוד. מגוון המתודולוגיות והגישות התיאורטיות והביקורתיות הנלמדות בהקשר של תהליך היצירה, מעניקות לסטודנטים פרספקטיבות חדשות, מעוררות דרכי חשיבה ודיון תוך התבוננות ביצירה החזותית בעבר ובהווה, ומפתחות חשיבה עצמאית והתבוננות אישית. תוכנית הלימודים המגוונת שנבנתה מתוך גישה הדוגלת בפלורליזם רעיוני ותוכני מרחיבה את גבולות ההבנה של הדימוי החזותי על רבדיו השונים ואת משמעותו והשפעתו בעולם החברתי-פוליטי. התכנית מעניקה לסטודנטים/יות את השפה והכלים המאפשרים זיהוי וניתוח של הממדים השונים של הדימוי החזותי וקריאה של היצירה החזותית מתוך מחשבה ביקורתית. בצורה זו מלווה המחלקה לתרבות חזותית וחומרית את הסטודנטים/יות בבצלאל בשלבי הלימוד השונים בהם מתגבשת השקפת עולמם כיוצרים מתוך שאיפה להעמיק את תחומי הדעת שלהם ואת היכרותם עם התרבות והחברה בה הם יוצרים.

במקביל חותרים הקורסים של המחלקה לקשור בין הפרקטיקה של תהליכי היצירה, לבין ההיבטים התיאורטיים המניעים אותה ולשלב את ההנאה של יצירת האובייקטים/הדימויים החזותיים עם ההנאה של ההבנה התיאורטית. השילוב בין התחומים ולימוד השפה החזותית והמחשבה הביקורתית מסייע לסטודנט/ית ולפתח את היכולת היצירתית שלו/ה גם בטכניקה הפרקטית וגם בפיתוח רעיונות יצירתיים.

המחלקה מעניקה לסטודנט מיומנויות וכלים לאיסוף מידע חזותי ותיאורטי ועיבודו לכדי רעיון לכתיבת עבודה או ביקורת. המחלקה להיסטוריה ותיאוריה מקיימת כנסים וימי עיון על בסיס קבוע, ומפרסמת את כתב העת המקוון ‘בצלאל, כתב עת לתרבות חזותית וחומרית’ כמו גם הוצאת ספר שנתי בנושא התרבות החזותית.

בסיום הלימודים יוענק תואר בוגר באמנות B.F.A

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים
תכנית לימודית סופית תתפרסם בשנתון תש”פ בקיץ 2019.

טופס הרשמה - לחץ כאן