תכנית הלימודים מורכבת ממספר תחומי לימוד, וכוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. הסטודנט רשאי לבחור כל קורס בחירה מכל תחום לימוד בהתאם לנטיותיו האישיות. כן יכול הסטודנט לבחור קורסי בחירה במחלקות אחרות או במוסדות מוכרים מחוץ לאקדמיה במקום קורסים במחלקה. בחירה זו טעונה אישור של ועדת הוראה. השינויים בתכנית הלימודים ייושמו באופן הדרגתי בהתאמה לסטודנטים הלומדים בשנים ב’, ג’ וד’.

קורס הכשרה בסדנאות המחלקה לעיצוב תעשייתי

במסגרת הלימודים במחלקה לעיצוב תעשייתי, נדרשים הסטודנטים לבצע את תרגיליהם תוך שימוש במכונות הנמצאות בסדנאות.
כדי לאפשר עבודה בטוחה, מקצועית ומודעת, נדרשים הסטודנטים לעבור הכשרה ראשונית על מכלול המכונות בסדנאות לפני תחילת הלימודים.
הכשרה זו תאפשר ביצוע פרויקטים משלבי סדנא באופן שוטף ועצמאי מהיום הראשון ללימודים.
ההכשרה מהווה תנאי לתחילת הלימודים.
ההדרכות יתקיימו החל מה 1 בספטמבר ועד 15 באוקטובר 2020, כ 11 יום לכל חצי קבוצה לסירוגין, תאריכים  מדויקים ימסרו בהמשך.

שנה א’

בשנה הראשונה נרכשים התכנים ודרכי המחקר, כולל כלי עיצוב. במקביל נלמדת השפה הצורנית ומשמעויותיה בדו-ממד ותלת-ממד, ונחשפת היצירה הפיסולית והגרפית לבחינה ולפיתוח בקבוצה ובהנחייה. במקביל נרכשים מיומנויות וכישורים רבים בהיבט המקצועי, נרכשת הבנה טכנולוגית בסיסית והכרה של סדנאות העץ, הפלסטיק והמתכת ויכולת הפעלתן. כל הקורסים בשנה זו הם חובה.

שנה ב’

בשנה השנייה מתרחש תהליך התרגום והיישום של הכלים שנרכשו בשנה הראשונה, אל תחום העיצוב התעשייתי, בתרגילי עיצוב ברמת מורכבות הדרגתית עד לתהליך שלם של עיצוב מוצר, תוך לימוד מעמיק יותר של טכנולוגיות תעשייתיות, שיקולים של ממשק אדם-מוצר ושל תולדות העיצוב. בשנה זו נבחנות הסיבות לעיצוב והעקרונות עליהם הוא מושתת. החל בשנת לימודים זו רשאי הסטודנט להרכיב בעצמו מסלול לימודים ייחודי לו, באמצעות בחירת קורסים במחלקה ומחוצה לה, מעבר לקורסי החובה. הסטודנט רשאי ללמוד בשנה סטודיו עיצוב בחירה אחד בלבד.

שנה ג’

בשנה השלישית תתרחש התנסות בעבודת צוותים, ותיבחן הכמיהה האישית בתחום העיצוב. בשנה הזו מתאפשרת התנסות בתחומי עיצוב ממוקדים – עיצוב מערכתי, עיצוב מוצרים בעלי מבניות מובהקת או בעלי מנגנון, עיצוב יחידני, זיווד אלקטרוני ועיצוב וירטואלי – תוך העמקת הטיפול בשפה הצורנית וגיבוש השפה האישית.בשנה זו יתנסו הסטודנטים בסטודיו משותף עם שנה ד’ ,כמו כן בשנה זו רשאים הסטודנטים להשתתף בתכנית חילופי סטודנטים עם אקדמיות בחו”ל.

שנה ד’

בשנה הרביעית יבצע הסטודנט פרויקט גמר אישי, שיהווה שיא של איסוף הידע והניסיון המצטבר לכדי תהליך שלם של עיצוב מוצר. הוא יעשה זאת תוך קבלת כלים תיאורטיים ועיוניים לביקורת ומתודות לניהול פרויקט, וכמנוף בדרך למעמד של יוצר עצמאי. במסגרת זו יתרגלו הסטודנטים ניהול פרויקט בקנה מידה גדול ובלוחות זמנים ארוכי טווח. פרויקט הגמר יהווה בהגדרתו הצעה כלפי גורם חיצוני, בארץ או בחו”ל.

סטודיו עיצוב

קורסי העיצוב הם הקורסים המרכזיים במחלקה. במהלך הלימודים חייב הסטודנט לעמוד בהצלחה בדרישות 9 קורסי הסטודיו, ובנוסף בכל שאר קורסי חובה ודרישות קורסי הבחירה.

תקשורת מקצועית

קורסים אלה נועדו להכשיר את הסטודנט לשיח מקצועי ולציידו באמצעים מגוונים לביטוי ולהעברת מידע.

עיצוב וירטואלי

קורסי העיצוב הווירטואלי מאפשרים רכישת מיומנות בעיצוב מציאות מדומה ביישומים שונים. זאת במקביל לפיתוח דיון תיאורטי ושפה וממשק בתלת-ממד ממוחשב.

טכנולוגיה

קורסים אלה מטרתם מתן כלים לייצור העיצוב, החל בייצור יחידני וכלה בייצור תעשייתי. קורסים אלו עוסקים הן בשיטות מסורתיות בחומרים וטכנולוגיה והן בטכנולוגיות חדשות ועתידניות. הקורסים מציעים התנסות ראשונית כבסיס להתנסות אישית ובעיקר הבנת הטכנולוגיות המשרתות את המעצב בפעילותו מול התעשייה.

קורסי בחירה

קורסי הבחירה פתוחים משנה ב’ ואילך ועוסקים בדרך כלל בפריפריות של עולם העיצוב. מטרתם היא לתת לסטודנטים לעסוק בחומרים ובתחומים אשר אינם המרכיב העיקרי של הלימודים במחלקה אך בהחלט מהווים מרכיב חשוב בו.

לימודים עיוניים 

בנוסף לקורסים במחלקה להיסטוריה ותאוריה, מקיימת המחלקה קורסים עיוניים המהווים חלק אינטגרלי מתהליך הכשרת הסטודנט כמעצב. הם מרחיבים ומעמיקים את הבנתו את האדם, החברה והתרבות בה הוא פועל, ומקנים לו כלים לאיסוף מידע ולהבנתו, כמו גם לניתוח מצבים.

פרויקט אישי

בשנים ג’ וד’ רשאי הסטודנט לבחור בפרויקט אישי אחד במהלך כל שנת לימודים. נושא הפרויקט חייב להיות שונה מהנושאים שמתבצעים בקורסים הקיימים באותה שנה. לאחר קבלת אישור לפרויקט ממנחה אישי, תוגש בקשה לאישור ועדת ההוראה. הבקשה תכלול את נושא הפרויקט, שם המנחה, ואת היקף נקודות הזיכוי. לאחר האישור, סטודנט שלא ישלים את הפרויקט יקבל על כך ציון שלילי, כנהוג ביתר הקורסים.
פרויקט אישי לא יעלה על היקף של 3 נ”ז. הנחיית הפרויקט האישי תחל בראשית הסמסטר ותוגש בסופו. הסטודנטים רשאים להציע אוצרות של תערוכות בהנחיית מרצה מן המחלקה כפרויקט אישי. התערוכות יוצגו בגלריית המחלקה לעיצוב תעשייתי.

סמינרים

במהלך השנה יוזמנו מרצים אורחים מהארץ ומחו”ל ללמד במחלקה. המגמה היא להביא אורחים לפרקי זמן קצרים לסמינרים מרוכזים. הסמינרים יתקיימו במהלך הלימודים, תוך הפסקת הלימודים הסדירים המתקיימים באותו זמן. הסמינרים יזכו את הסטודנטים המשתתפים בהם בנקודות זיכוי בהתאם לקביעת ראש המחלקה.

קורסי המחלקה לתרבות חזותית וחומרית

בנוסף לתוכנית הלימודים המחלקתית נדרשים הסטודנטים לצבור 24 נ”ז במסגרת לימודיהם במחלקה לתרבות חזותית וחומרית. המחלקה לתרבות חזותית וחומרית מעניקה לסטודנטים סביבה אינטלקטואלית מאתגרת לגילוי התרבות החזותית בהקשריה השונים: היסטוריים, סוציולוגיים, אנתרופולוגיים, פילוסופיים, פסיכולוגיים, כלכליים, מגדרים ועוד. מגוון המתודולוגיות והגישות התיאורטיות והביקורתיות הנלמדות בהקשר של תהליך היצירה, מעניקות לסטודנטים פרספקטיבות חדשות, מעוררות דרכי חשיבה ודיון תוך התבוננות ביצירה החזותית בעבר ובהווה, ומפתחות חשיבה עצמאית והתבוננות אישית. תוכנית הלימודים המגוונת שנבנתה מתוך גישה הדוגלת בפלורליזם רעיוני ותוכני מרחיבה את גבולות ההבנה של הדימוי החזותי על רבדיו השונים ואת משמעותו והשפעתו בעולם החברתי-פוליטי. התכנית מעניקה לסטודנטים/יות את השפה והכלים המאפשרים זיהוי וניתוח של הממדים השונים של הדימוי החזותי וקריאה של היצירה החזותית מתוך מחשבה ביקורתית. בצורה זו מלווה המחלקה לתרבות חזותית וחומרית את הסטודנטים/יות בבצלאל בשלבי הלימוד השונים בהם מתגבשת השקפת עולמם כיוצרים מתוך שאיפה להעמיק את תחומי הדעת שלהם ואת היכרותם עם התרבות והחברה בה הם יוצרים.

במקביל חותרים הקורסים של המחלקה לקשור בין הפרקטיקה של תהליכי היצירה, לבין ההיבטים התיאורטיים המניעים אותה ולשלב את ההנאה של יצירת האובייקטים/הדימויים החזותיים עם ההנאה של ההבנה התיאורטית. השילוב בין התחומים ולימוד השפה החזותית והמחשבה הביקורתית מסייע לסטודנט/ית ולפתח את היכולת היצירתית שלו/ה גם בטכניקה הפרקטית וגם בפיתוח רעיונות יצירתיים.

המחלקה מעניקה לסטודנט מיומנויות וכלים לאיסוף מידע חזותי ותיאורטי ועיבודו לכדי רעיון לכתיבת עבודה או ביקורת. המחלקה להיסטוריה ותיאוריה מקיימת כנסים וימי עיון על בסיס קבוע, ומפרסמת את כתב העת המקוון ‘בצלאל, כתב עת לתרבות חזותית וחומרית’ כמו גם הוצאת ספר שנתי בנושא התרבות החזותית.

בסיום הלימודים יוענק תואר בוגר בעיצוב B.Des

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים
תכנית לימודית סופית תתפרסם בשנתון תש”פ בקיץ 2019.
טופס הרשמה - לחץ כאן