לימודי ארכיטקטורה נמשכים חמש שנים. בכל שנה יש כ-30 שעות מגע שבועיות ועוד כמספר זה שעות עבודה עצמאיות. מקצועות הלימוד מתחלקים ללימודי חובה, המייצגים את המחויבות הפדגוגית של המחלקה ואת גוף הידע הבסיסי, באורבניזם ובתחומי הידע המשיקים.
במהלך חמש השנים, על הסטודנט לצבור 150 נ”ז לתואר. מתוכן 120 נ”ז נלמדות במחלקה ו 30 נ”ז נלמדות במחלקה לתרבות חזותית וחומרית.

חטיבות הלימודים

הלימודים במחלקה מתחלקים ללימודי יסוד במסטרים 1-5 ולימודים מתקדמים בסמסטרים 6-10.
לאורך חמש שנות הלימודים במחלקה, נדרש הסטודנט לגופי ידע שונים, המחולקים לשלוש חטיבות שונות:

  1. חטיבת לימודי סטודיו

לימודי הסטודיו מהווים את ליבת לימודי הארכיטקטורה וכמחצית מנקודות הזכות הנדרשות לתואר. במסגרת לימודי הסטודיו עובדים הסטודנטים בקבוצות קטנות על פרויקט יישומי  תוך רכישת כלים, ידע ומיומנויות בשנות היסוד ולאחריהן יכול כל סטודנט להתמקד או לנוע בין מגוון גישות וסוגיות תכנוניות בהתאם לתחומי העניין, לידע ולמיומנות שרכש כפי שיפורט בהמשך.

במסגרת לימודי הסטודיו יינתנו סדנאות חובה בשנות היסוד וסדנאות בחירה במסגרת הלימודים המתקדמים.

  1. חטיבת לימודי כלים – יסודות, מדיה וטכנולוגיות

מערך הכלים מכוון להקנות לסטודנט מיומנויות בתרבות העשייה וידע דיציפלינרי במנעד רחב של תחומים. תפקיד מערך זה הוא לבנות רצף לימודי מתפתח ומצטבר כמהלך פדגוגי מתואם בין הקורסים בתוך סמסטר ובין הסמסטרים, בתאום של התכנים עם אלה של הסטודיו ובעיתוי הנכון בו כל כלי נלמד. מערך זה מתחלק לכמה נדבכים:

קורסי מבוא לחשיבה מרחבית, ארכיטקטונית ואורבנית הנלמדים מסמסטר 1 עד סמסטר 3. רצף הקורסים יקנה לסטודנט הבנה בטקטוניקה, יכולת לפענח ארכיטקטורה וכן ידע ביסודות הארכיטקטורה דרך לימוד מקרי בוחן והכרת תרבויות ומסורות ביצירת מבנה, עיר והמרחב האנושי.

מערך קורסים שמטרתו היא למידת כלי תיווך בין פעולת ההתבוננות והתכנון והמדיה הדו מימדיות והתלת מימדיות על כל סוגיהן. הקורסים נלמדים כרצף וורטיקלי מסמסטר 1 ועד סמסטר 5. במסלול זה הסטודנט ייחשף ללמידה מעמיקה ומעשית של השפה הדיציפלינרית בהיטלים, קנה מידה, יחסים ומידתיות וכן ילמד כלים של ייצוג, התבוננות וייצור ככלי עבודה חיוניים בפיתוח של רעיון, דימוי ותהליך. חטיבת לימודים זו משלבת, בשלב מוקדם בלימודים, בין הכלים הידניים (רישום, בניית מודלים) וכלים מבוססי מסך, תהליכי ייצור דיגיטלי ומערכות מידע. הסטודנט ילמד לייצר מסמכים טכניים מפותחים ויפתח מיומנויות בתקשורת חזותית, בחשיבה בדו מימד ובתלת מימד, בידע ושימוש בתהליכי מיפוי וייצור דיגיטליים ובהבנה של מערכות מידע ומקומן בעולם העשייה והתכנון (BIM, GIS, תכנון פרמטרי, ביג דאטה ועוד). הקו המנחה לחטיבה זו הוא ראיית זירת המדיה כשדה וורסטילי ומגוון. על הסטודנט לרכוש יכולת ללמידה מתמדת תוך שילוב בין הכלים השונים והבנה מערכתית של ריבוי השפות הקיימות והשימוש בהן בעשייה.

מערך קורסי הטכנולוגיות הינו מסלול וורטיקאלי הבנוי כמערכת קורסי חובה מסמסטר 1 עד 5 המתפתחת מלמידה אינטואיטיבית של בנייה וחומר, הבנת ותכנון שלד הבניין, המעטפת, פרטים וחיבורים, הנדסת בניין ועד למידה מעמיקה של מבנים כמערכות מורכבות, מותאמות, אינטגרטיביות ופרפורמטיביות. במרכז החטיבה עומדת המשימה של הסטודנט לצבור גוף ידע מקצועי ומעשי מתוך הבנת עולם הבנייה וההנדסה כמכלול מורכב ומשולב.

  1. חטיבת לימודים עיוניים  

מסלול הלימודים העיוניים המחלקתי מהווה השלמה לתכנית המחלקה לתרבות חזותית וחומרית של בצלאל. מטרת הקורסים העיוניים, היא לתת תמיכה והשלמה להיצע הקורסים כלליים הכלל-אקדמיים ולחזק דגשים הנוגעים באופן ספציפי לתכנית הלימודים המחלקתית. המחלקה רואה במסלול הלימודים העיוני ציר חשוב ומשמעותי במערך הלימודים המשקף את רצון המחלקה לבנות בסיס ידע מוסכם תוך הרחבת הדיון הארכיטקטוני ואת הצורך בפיתוח החשיבה האינטרדיסציפלינרית במגע עם נושאים תרבותיים משיקים. מהלך הלימודים מתחיל מקורסי תולדות הארכיטקטורה מהעת העתיקה וימי הביניים דרך הרנסנס והמאה ה-19 ועד המאה ה 20, וממשיך בלימודי תיאוריות וביקורת אדריכלית תוך מתן דגש למיומנויות קריאה וכתיבה ביקורתית.

שכבת לימודי יסוד 

הסמסטרים הראשונים בלימודי התואר לאדריכלות (סמסטרים 1-5) בנויים באופן שלבי, מצטבר והדרגתי, ומהותם היא תהליך רכישת כלים, ידע ומיומנויות. בשלב לימודי זה יתנסו הסטודנטים, באופן מבוקר ומפוקח, באופני חשיבה ועשייה אדריכלית שונים ומגוונים, תוך חשיפה לתחומי דעת רבים המשיקים לתחומי התכנון, המרחב, התקשורת החזותית, אדריכלות המידע, ומחקר אקדמי. בנוסף, הם יתנסו בפורמטים שונים של לימוד ותכנון הכוללים עבודה פרטנית, עבודת צוות, מהלכים בינתחומיים, כתיבה וניסוח רעיון ועמדה ביקורתית. בתוך כך, כל שנת לימודים מאופיינת על פי מטרות ודגשים עיקריים:

שנה א’- סמסטרים 1,2

בשנת הלימודים הראשונה הסטודנט נחשף לתחומי ההתבוננות ולאמצעי הייצוג האדריכליים כמו גם למושגי בסיס הקשורים למהלך התכנון האדריכלי, ההנדסי ולרכיבי הבניין.
הלימוד בשנה זו מתמקד בחקירה ביקורתית-אנליטית והתנסותית של מושגים בסיסיים כגון: מורפולוגיה, סטרוקטורה, פרופורציה, קנה מידה, יחסי גוף וחלל ויחסי תנועה ומבט. הסטודנט רוכש ידע בשיטות מיפוי דו ותלת ממדי כגון: חתכים, תכניות, היטלים, אקסונומטריות, פרספקטיבות
ומודלים של תופעות פיזיות ודפוסי קיום במרחב.

בשנה זו הסטודנט נדרש ללמוד שיטות ייצוג אדריכליות קונבנציונאליות לצד פיתוח שיטות ייצוג אקספרימנטאליות כביטוי לתהליך יצירה אישי במרחב קונקרטי.

שנה ב’- סמסטרים 3,4

בשנה זו הסטודנטים משכללים את יכולות הניתוח האדריכליות תוך התמודדות עם מגוון רחב של משתני תכנון, ופיתוח של תהליכי יצירה אדריכליים מכווני פרוגרמה. השיעורים העיוניים בשנה זו חושפים את הסטודנטים לרעיונות מרכזיים באדריכלות ובהגות המאה ה-20, ושיעורי העיצוב מחזקים את יכולות החקירה הטקטונית של רעיונות אלה דרך תרגילי ניתוח מבנים של האדריכלות המודרנית. שיעורי ההנדסה והטכנולוגיה מפתחים הבנה אינטואיטיבית של שיקולים טכנולוגיים והנדסיים בעיצוב המרחב ותפקודם של מערכות שלד ומעטפת תחת השפעתם של כוחות הנדסיים וסביבתיים. שיעורי הסטודיו מתמקדים בסביבות מגורים ופיתוח מתודולוגיות תכנון ועיצוב תוך אינטגרציה של ידע ומיומנויות הנרכשים בחטיבות הלימודים השונות הנלמדות במחלקה.

שנה ג’- סמסטר 5

בשנה זו נדרש מהסטודנט להתמקד בסוגיות מבניות וטכנולוגיות של בנייה ואופני יצור, תוך בדיקה של הקשרם לנושאים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים. בשנה זו נעשה מאמץ להבין את הפעולה האדריכלית במציאות קונקרטית באמצעות קשירתה לתופעות רלוונטיות. בסוף הסמסטר החמישי נדרש הסטודנט להשלים תהליך מובנה שמתחיל בהתנסות אישית נרכשת, אופני המשגה ומיומנויות אלמנטריות בשנה א’, נמשך בהתמודדות עם סוגיות צורניות, טקטוניות ועיוניות בשנה ב’, ומסתיים בפעולה אדריכלית מודעת, ביקורתית וממוקדת תוך רכישת הכלים הטכניים של המקצוע. בנוסף, סמסטר זה מתחיל מהלך פתוח יותר של קורסי בחירה (עיוניים וטכנולוגיים) כהכנה לחטיבת שכבת המתקדמים המציעים התמקדות התמחות בתחומי דעת ותכנון ספציפיים.

לימודים מתקדמים

חמשת הסמסטרים האחרונים (סמסטרים 6-10), מציעים מרחב להתמקצעות בשיטות עבודה וחקירה מתקדמות, ולהתמודדות עם סוגיות אדריכליות מורכבות המאפיינות את המציאות המרחבית העכשווית. תכנית הלימודים מאפשרת מגוון “מסלולי למידה” ולסטודנט ניתנת האפשרות להתמקד או לנוע בין מגוון גישות וסוגיות תכנוניות בהתאם לתחומי העניין, לידע ולמיומנות שרכש. בתקופת הלימודים המתקדמים תינתן לסטודנטים האפשרות להצטרף לקבוצות מחקר ולמידה (“בלוקים”) אשר יתגבשו סביב נושאי עניין, מתודות חקירה ו/או סוגיות עכשוויות באדריכלות תכנון ועיצוב. קבוצות אלה, שיורכבו ממרצים, סטודנטים, ושותפים מחוץ לאקדמיה, יעסקו בהוראה, מחקר ופעילות ציבורית ויהוו את ליבת העשייה האקדמית של חטיבת הלימודים המתקדמים.

לימודי הסטודיו מציעים פרויקטים סמסטריאליים בכיתות המשלבות סטודנטים משנים עוקבות: בסמסטר א’ מוצעים קורסי סטודיו לשנים ד’ ו ה’, ובסמסטר ב’ מוצעים קורסי סטודיו לשנים ג’ ו ד’. תהליכי העבודה בסטודיו ישלבו בין פרקטיקה ומחקר, ויפתחו מיומנויות של ניהול תהליכי עיצוב ותכנון משותפים לצד התפתחות אישית ועשייה עצמאית. במקביל לקורסי הסטודיו, תכנית הלימודים תציע סמינרים וקורסים עיוניים שיעשירו ויעמיקו את הרקע התאורטי הנדרש לכל תחום כמו גם סדנאות לפיתוח מיומנויות שונות.

תקופת הלימודים המתקדמים נחתמת בגיבושו של פרויקט גמר אשר יציג את נושאי העניין ואת מתודות העבודה שפיתח הסטודנט במהלך תקופה זו בתוך פרויקט בעל תזה מנומקת הנושאת חותם אישי.

קורסי המחלקה לתרבות חזותית וחומרית

בנוסף לתוכנית הלימודים המחלקתית נדרשים הסטודנטים לצבור 30 נ”ז במסגרת לימודיהם במחלקה לתרבות חזותית וחומרית. המחלקה לתרבות חזותית וחומרית מעניקה לסטודנטים סביבה אינטלקטואלית מאתגרת לגילוי התרבות החזותית בהקשריה השונים: היסטוריים, סוציולוגיים, אנתרופולוגיים, פילוסופיים, פסיכולוגיים, כלכליים, מגדרים ועוד. מגוון המתודולוגיות והגישות התיאורטיות והביקורתיות הנלמדות בהקשר של תהליך היצירה, מעניקות לסטודנטים פרספקטיבות חדשות, מעוררות דרכי חשיבה ודיון תוך התבוננות ביצירה החזותית בעבר ובהווה, ומפתחות חשיבה עצמאית והתבוננות אישית. תוכנית הלימודים המגוונת שנבנתה מתוך גישה הדוגלת בפלורליזם רעיוני ותוכני מרחיבה את גבולות ההבנה של הדימוי החזותי על רבדיו השונים ואת משמעותו והשפעתו בעולם החברתי-פוליטי. התכנית מעניקה לסטודנטים/יות את השפה והכלים המאפשרים זיהוי וניתוח של הממדים השונים של הדימוי החזותי וקריאה של היצירה החזותית מתוך מחשבה ביקורתית. בצורה זו מלווה המחלקה לתרבות חזותית וחומרית את הסטודנטים/יות בבצלאל בשלבי הלימוד השונים בהם מתגבשת השקפת עולמם כיוצרים מתוך שאיפה להעמיק את תחומי הדעת שלהם ואת היכרותם עם התרבות והחברה בה הם יוצרים.

במקביל חותרים הקורסים של המחלקה לקשור בין הפרקטיקה של תהליכי היצירה, לבין ההיבטים התיאורטיים המניעים אותה ולשלב את ההנאה של יצירת האובייקטים/הדימויים החזותיים עם ההנאה של ההבנה התיאורטית. השילוב בין התחומים ולימוד השפה החזותית והמחשבה הביקורתית מסייע לסטודנט/ית ולפתח את היכולת היצירתית שלו/ה גם בטכניקה הפרקטית וגם בפיתוח רעיונות יצירתיים.

המחלקה מעניקה לסטודנט מיומנויות וכלים לאיסוף מידע חזותי ותיאורטי ועיבודו לכדי רעיון לכתיבת עבודה או ביקורת. המחלקה להיסטוריה ותיאוריה מקיימת כנסים וימי עיון על בסיס קבוע, ומפרסמת את כתב העת המקוון ‘בצלאל, כתב עת לתרבות חזותית וחומרית’ כמו גם הוצאת ספר שנתי בנושא התרבות החזותית.

בסיום הלימודים יוענק תואר בוגר בארכיטקטורה B. Arch

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים
תכנית לימודית סופית תתפרסם בשנתון תשפ”א בקיץ 2020.
טופס הרשמה - לחץ כאן